Υπηρεσίες

Μελέτη και Σχεδιασμός    


Εφαρμοσμένη Γεωλογία και Γεωτεχνική

 • γεωλογικός σχεδιασμός
 • γεωτεχνικός χαρακτηρισμός των εδαφών
 • μελέτη σεισμικής απόκρισης των εδαφών
 • γεωτεχνικές μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού
 • γνωμάτευση και αξιολόγηση αιτιών βλαβών σε κτίρια

Υδρογεωλογία - Γεωμορφολογία 

 • υδρογεωλογικές μελέτες εντοπισμού υπογείων υδάτων (υδροφόρων οριζόντων)
 •  σχεδιασμός σταθεροποίησης κατολισθήσεων
 • σχεδιασμός αποστραγγιστικών έργων και εγγειοβελτιωτικών επεμβάσεων
 • σχεδιασμός τεχνιτών υδρολογικών ταμιευτηρίων

Περιβαλλοντική γεωλογία και Φυσικοί πόροι

 • περιβαλλοντικοί έλεγχοι (εδάφους- υπεδάφους)
 • προγράμματα χαρακτηρισμού μολυσμένων περιοχών
 • αναλύσεις κινδύνου και μελέτες εξυγίανσης
 • σχεδιασμός και εφαρμογές για λατομεία και χωματερές

Έρευνες και εργασίες υπαίθρου

 • Γεωτεχνικές Έρευνες
 • δειγματοληπτικές γεωτρήσεις
 • αγκυρώσεις
 • αντιστηρίξεις
 • θεμελιώσεις με πάσσαλους
 • εγκατάσταση οργάνων μετρήσεων
 • δοκιμές Πενετρομέτρησης στατικές και δυναμικές
 • γεωφυσική έρευνα

Περιβαλλοντικές έρευνες

 • δειγματοληψία εδάφους εν ξηρώ
 • εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης (αποκλισιόμετρα, πιεζόμετρα)
 • έρευνα υπεδάφους θυλάκων αερίων
 • δειγματοληψίες εδάφους, νερού, αερίων.

  Γεωτρήσεις

 • κατασκευή γεωτρήσεων παρακολούθησης
 • κατασκευή υδρογεωτρήσεων
 • αποκατάσταση λειτουργικότητας υδρογεωτρήσεων
 • δοκιμαστικές αντλήσεις και υπολογισμός παροχής

 Πλεονεκτήματα

 • Πρόκειται περί μίας τεχνολογίας διαθέσιμης και δοκιμασμένη.
 • Χρησιμοποιεί το 75% ανανεώσιμης και δωρεάν ενέργειας από το περιβάλλον
 • Έχει διπλάσια απόδοση από την καλύτερη τεχνολογία καύσης (συμπύκνωση)
 • Εντάσσεται εύκολα με τις υφιστάμενες συμβατικές τεχνολογίες και εγκαταστάσεις
 • Παρέχει οικονομική ανταπόδοση και είναι η βέλτιστη επιλογή για νέες εγκαταστάσεις
 • Προσθέτει αξία στο κτίριο
 • Ανεξαρτητοποίηση από προμηθευτές (ορυκτών καυσίμων)
 • Ασφαλές κτίριο (χωρίς καυστήρες και σωληνώσεις αερίου)
 • Ενιαία εγκατάσταση για την ψύξη, θέρμανση και ζεστού νερού χρήσης
 • Σημαντική μείωση των δαπανών διαχείρισης της εγκατάστασης (μειωμένα συνολικά έξοδα)
 • Αυξημένη αίσθηση ευεξίας

 

 

Πλεονεκτήματα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ (χαμηλής θερμοκρασίας)Τεχνολογία διαθέσιμη και δοκιμασμένη. Χρησιμοποιεί το 75% ανανεώσιμης και δωρεάν ενέργειας από το περιβάλλον. Έχει διπλάσια απόδοση από την καλύτερη τεχνολογία καύσης (συμπύκνωση). Ασφαλές κτίριο (χωρίς καυστήρες και σωληνώσεις αερίου). Ενιαία εγκατάσταση για την ψύξη, θέρμανση και ζεστού νερού χρήσης. Σημαντική μείωση των δαπανών διαχείρισης της εγκατάστασης (μειωμένα συνολικά έξοδα). Αυξημένη αίσθηση ευεξίας.